Video-subtitle-remover 视频图片去水印

分享到社交媒体

Video-subtitle-remover (VSR) – 视频/图片去水印

基于AI的图片/视频硬字幕去除、文本水印去除,无损分辨率生成去字幕、去水印后的图片/视频文件。无需申请第三方API,本地实现

📎开源地址  https://github.com/YaoFANGUK/video-subtitle-remover

Video-subtitle-remover 视频图片去水印

#AI #去水印 #视频 #图片 #github

分享到社交媒体